vanredno_skolovanje

За све ученике који нису у прилици да редовно похађају наставу, наша гимназија организује ванредно школовање. Услови уписа и сва остала питања везана за ванредне ученике ближе су одређена ”Правилником о ванредном школовању”.
Овакав вид образовања одличан је за ПРОФЕСИОНАЛНЕ СПОРТИСТЕ, УМЕТНИКЕ или ученике који из здравствених разлога нису у могућности да прате редовну наставу.

Приликом уписа кандидати прилажу:
• Пријаву за упис
• Извод из матичне књиге рођених
• Сведочанство о завршеном претходном разреду
• доказ о уплати прве рате

Висина школарарине за ванредне ученике износи 1800 еура, у 10 ( десет) једнаки месечни рата . У цену су урачунати сви испити.
Испитни рокови су крајем сваког месеца и ученик може да пријави 5 ( пет) испита у једном испитном року. Испити се полажу пред предметним професором и члановима комисије. Оцена из владања не улази у општи успех ученика на крају завршеног разреда.
Након завршеног ванредног школовања, ученик има једнаке могућности да упише жељени факултет или да закорачи у свет рада као и редован ученик.

У колико сте заинтересовани за доквалификације и преквалификације контактирајте нас на бројеве телефона:

011 3629416, 063 376 073.